onze voorwaarden:

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de behandeling, aanbieding en transactie tussen Just Jenny en een cliënt van Just Jenny, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Just Jenny
Just Jenny zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Afspraken
De cliënt moet het verhinderd zijn voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van de afspraak aan Just Jenny melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Just Jenny het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de behandeling niet tijdig kan starten door toedoen van de cliënt mag Just Jenny de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

4. Betaling
Just Jenny vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op zijn
internetsite. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten middels contant of pin betaling te voldoen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk als vooraf een abonnement is afgesproken. Wat inhoud dat betaling vooraf geschied.
Wt Incassokosten Sinds 1 juli 2012 geldt de wet incassokosten (WIK) Wij moeten ons aan deze wet houden. Dit houdt in dat iemand die niet betaald 4 maanden lang elke maand een brief van ons krijgt. De eerste brief is de zogenaamde servicebrief. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. Bij de tweede brief worden  15 euro incassokosten in rekening gebracht, bij de derde 25 euro en bij de laatste brief 40 euro. Volgt dan nog geen betaling? Dan wordt de vordering van het totaal openstaande bedrag overgedragen aan een incassobureau.

5. garantie
Just Jenny geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd, of anders binnen 1 dag indien volgens Just Jenny medische hulp direct noodzakelijk wordt geacht of de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Just Jenny heeft gebruikt.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Just Jenny vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Just Jenny aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Just Jenny neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Just Jenny  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Just Jenny zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Just Jenny is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Just Jenny verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk melden aan Just Jenny.
Just Jenny moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Just Jenny de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Mocht de klacht over een product gaan zal Just Jenny het product kosteloos vervangen of desgewenst contact opnemen met de producent om hem de klacht voor te leggen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de klacht overgedragen aan de producent.
Indien Jus Jenny en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillen commissie van de branche vereniging Pro voet die een bindende uitspraak zal doen.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Just Jenny het recht de behandeling te staken en toch het volledige bedrag in rekening te brengen. Dit zal achteraf via een rekening geschieden.